Prášková metalurgie Sintrované materiály

 • Wolfram
 • Molybden
 • Kombinované materiály
 • Těžké kovy
 • Elektrody

Dva pojmy zvláštního druhu zpracování kovů

V práškové metalurgii se tvarování kovů nedosahuje tavením, ztuhnutím a následovným mechanickým opracováním, nýbrž kovové prášky se mísí, lisováním jsou převáděny do požadovaných tvarů a sintrují se. Sintrování – ohřívání pod bod tání – lze chápat jako děj řízený difůzí, při kterém se styčné plochy částeček prášku vyvinou v hranice zrn.

Přednostmi práškové metalurgie jsou mezi jiným v tom, že se volbou prášku a vhodným zpracováním dá dosáhnout struktura, která odpovídá určitým fyzikálním požadavkům. Tak lze vysoce jemnou strukturou dosáhnout kvasiisotropie, která usnadňuje zpracování kovu při vyšších teplotách. Z toho důvodu mají např. práškovou metalurgií vyrobené wolframové tyče převahu nad wolframovými tyčemi, tavenými elektronovým paprskem.

Kombinované kovy – těsné směsi kovů, které netvoří slitiny – se dají vyrobit práškově metalurgickou cestou. U kombinovaných kovů se dají vyvinout aditivním chováním vlastností komponent zcela směrované charakteristiky pro určitý účel použití.

Wolfram

Wolfram

páky přerušovačů kontaktní nýty v nejrůznějších provedeních kontaktní šroub se zalisovaným kolíkemKontaktní nýty v nejrůznějších provedeních, páky přerušovačů, kontaktní šroub se zalisovaným kolíkem a vedle toho obložený wolframovou destičkou. Dříky kontaktních nýtů lze dodávat v masivním, prohloubeném nebo vrtaném provedení.

Wolfram se vyznamenává mezi všemi kovy nejvyšším bodem tání při teplotě 3410 °C. Dobrá elektrická vodivost, vysoké hodnoty tvrdosti a pevnosti jsou vlastnosti, které určují jeho použití pro nejrůznější účely použití. Je však třeba pamatovat na to, že se wolfram v kyslíkaté atmosféře rozkládá při teplotách nad 500 °C za tvorby kysličníků wolframu.

Podmíněno vysokým bodem tání, je odolnost proti odhořívání jiskrami a obloukem v elektrickém provozu nebo jako elektroda nesoucí světelný oblouk, velmi vysoká.

Pro svoji vysokou termickou zatížitelnost (rekrystalizační teplota 1200 °C) se hodí na odporové topné prvky, odpařovací lodičky a rentgenové anody.

wolframové kotouče zatavovací kolíčky tvarové díly z wolframu odpařovací lodička

Kotouče z wolframu, hlavně ale molybdenu (viz Molybden ), nacházejí upotřebení v polovodičové technice. Pro svůj koeficient roztažnosti, který je podobný polovodičovým materiálům, slouží jako základní desky pro těleso polovodiče. Dodáváme kotouče řezané Z tyče, vyražené z plechu, točené, vrtané a lapované.

Díky svým malým tepelným roztažnostem a dobrým elektrickým vodivostem se wolframové kolíčky zatavují také do těžce tavitelných skel, aby tam převzaly vedení proudu přes sklo.

Zdroje odpařování

zatavovací kolíčky zatavovací kolíčky

V technice napařování tenkých vrstev se osvědčily jako materiál pro zdroje odpařování, odpařovací lodičky nebo odpařovací spirály z wolframu nebo molybdenu pro jejich vysoké body tání a nízké tenze par, tedy jejich nízké rychlosti odpařování.

Dodáváme spirály nejrůznějších tvarů, se dvěma až devíti dráty zkroucenými podle výkresu.

Molybden má proti wolframu vyšší tvarovatelnost. Odpařovací lodičky by měly být ve své konstrukci přizpůsobeny této okolnosti.

Dotování wolframu různými prvky v nejnižších koncentracích a směrovaným tvarováním se u našich odpařovacích spirál vytvoří krystalická struktura, která zvyšuje odolnost proti korozi a tvarovou pevnost.

Molybden

Molybden

molybdenový šroub s matkou kotouč z molybdenu tvarové dílyMolybdenový šroub s matkou, odpařovací lodička, tvarové díly, kotouče z molybdenu, topné vodiče. Dodáváme také stříkací drát pro zušlechtění povrchu, drát pro topné odpory, tyče mořené nebo broušené a plechy.

V moderní technice získává molybden stále větší význam díky řadě výtečných fyzikálních a mechanických vlastností, jako např. tepelná odolnost (pod ochranným plynem), vysoká tepelná vodivost, nízký koeficient tepelné roztažnosti, vysoký modul elasticity, mimořádná odolnost proti chemickým neoxidujícím žíravinám, dobrá elektrická vodivost.

Povrchy s nastříkanou vrstvou molybdenu se vyznamenávají vysokou tvrdostí, dobrou odolností proti opotřebení a otěru jakož i dobrým koeficientem tření.

Kombinované kovy

Kombinované kovy

Kombinované kovy Kombinované kovy

Rozhodující význam pro mnohostranné využití kovů má jejich schopnost se „spojovat“. Co se týče spojování jednotlivých kovů, jsou možné dva hraniční případy:

 • Jde o „homogenní slitinu“, vyskytuje se pouze jeden jediný druh krystalů, směsný krystal.
 • Jde o „heterogenní slitinu“, jednotlivé druhy krystalů tvoří heterogenní směs, kombinovaný kov.

Podle těchto definicí jsou při tvorbě směsného krystalu schopny atomy komponenty A zaujmout mřížková místa komponenty B. Obecně jsou oba druhy atomů statisticky nepravidelně rozděleny na místa v mřížce. U kombinovaného kovu leží krystal komponenty A vedle krystalu komponenty B. Kombinované kovy mají více méně vždy sklon k odmísení. Potíže při výrobě vyplývají nuceně z této vlastnosti. Homogenní slitiny lze vyrábět metalurgií tavení, kombinované kovy se musí většinou vyrábět práškovou metalurgií.

Jako kontaktní materiál se kombinované kovy velice osvědčily. Kombinací kovů je možné obdržet spektrum vlastností. Všechny požadavky na kontaktní materiál se však z fyzikálních důvodů nedají vždy zároveň splnit. Nejdůležitější vlastnosti a oblasti využití našich kontaktních materiálů lze zjistit z následujících tabulek a popisů.

Kombinované kovy naší výroby nejsou používány pouze jako kontaktní materiály.

Kontaktní materiály pro vakuové spínače

Wolfram-měděné kombinované materiály

Krystaly slitiny(l00X) Nenapájený, čistý wolframový skelet (5000x)

Wolfram-měděné kombinované materiály vykazují ze všech kombinovaných materiálů na bázi wolframu nejvyšší odolnost proti odhořívání. Jsou také odolnější proti odhořívání než čistý kov. Při spínacím ději vypaří zapálený světelný oblouk měd‘, přičemž se jistým chlazením výparným teplem nedosahuje výše položený bod tání wolframu. Teplota základního bodu světelného oblouku odpovídá v podstatě odpařovací teplotě kovové matrice. Teprve po ochuzení o nížetavící komponenty spoluodhořívá výšetavící komponenta.

Obsah mědi našich wolfram-měděných kombinovaných materiálů kolísá podle oblasti použití mezi 12 % a 50 %.

Směrodatné pro jednotlivé účely použití však není pouze složení, nýbrž také struktura (velikost zrna – distribuce velikosti zrn) a výstavba skladby. Obrázky výbrusů na této stránce ukazují různé obsahy mědi, distribuce velikosti zrn a různou výstavbu skladby ve vztahu k našim snímkům z rastrového elektronového mikroskopu. Vedle toho jsou na rastrových snímcích dobře viditelné dutiny ve skeletu čistého wolframu, které se při napájecím ději naplňují mědí.

Vlastnosti a příklady použití našich kombinovaných materiálů

Materiál kontaktu Charakteristické vlastnosti pro použití typické případy použití
W Wolfram bod tání 3410 °C, velmi vysoká mechanická a elektrická odolnost proti opotřebení, tvrdý a křehký, malá odolnost proti oxidaci, potřebuje vysoké kontaktní síly kontakty reléové a voličové (pro napětí nad 60 V), kontakty s vysokou frekvencí spínání, autokontakty pro houkačky, blinkry, regulační zařízení, kontakty přerušovačů
Mo molybden nižší bod tání než wolfram, nižší mechanická a elektrická odolnost proti opotřebení, nižší tvrdost a křehkost polovodičová technika, odpařovací lodičky, tvarové kusy
W-Cu wolfram-měď nejvyšší odolnost proti odhořívání, použitelný jako wolfram-měď odhořívací kontakty a k trvalému poskytování kontaktu, nízká odolnost proti oxidaci, špatná tvarovatelnost materiál pro kontakty zatěžovacích a výkonových spínačů (oblast středních a vysokých napětí) ve vzduchu, oleji nebo hexafluoridu síry. Transformátorových stupňových spínačů. Elektrody ke svařování natupo, pro jiskrovou erozi a elektrochemické metody opracování
W-Ag wolfram-stříbro spojuje vysoké elektrické a mechanické odolnosti proti opotřebení W s vysokou vodivostí stříbra. Vysoký přechodový odpor v místě kontaktu, špatná tvarovatelnost kontakty pro zatěžovací spínače, stykače, výkonové spínače jako předkontaktní a hlavní kontaktní kusy v oblasti středních a vysokých napětí
Mo-Ag molybden-stříbo podobně wolfram-stříbru
WC-Ag wolfram-karbid-stříbro uvolňujícím se uhlíkem menší zanášení struskou při spínání než u W-Ag a tím vysoká odolnost proti odhořívání, vysoká bezpečnost proti zavaření, ale tvrdší a křehčí. zatěžovací spínače, stykače a výkonové spínače, v oblasti vysokých napětí jako odhořívací kontakty. Nízkonapěťové výkonové spínače.
W-WC-Ag wolfram-wolfram- karbid-stříbro materiál spojuje dobrou vodivost W-Ag s účinkem čištění kontaktů uhlíkem. Obsah WC leží při 5%-10% přizpůsoben příslušným požadavkům vysokovýkonové nízkonapěťové spínače do 1000 A. Pro spínané proudy při krátkém spojení do 5000 A a více, spínače elektrických lokomotiv.
Ag-Ni stříbro-nikl vyšší odolnost proti odhořívání než stříbro nebo tvrdé stříbro při menším sklonu k zavaření, nízké přechodové odpory, dobré zhášecí vlastnosti pro světelný oblouk. Dobrá tvarovatelnost. oblast nízkého napětí. Jízdní spínače pro tramvaje, rychlodráhu a podzemní dráhu. Spínače pro přístroje v domácnosti do asi 10 A. Spínače pomocného proudu, výkonové spínače pro stejnosměrný a střídavý proud do asi 200 A
Ag-CdO stříbro- kysličník kademnatý výhodné zhášecí vlastnosti, velmi vysoká odolnost proti odhořívání ve srovnání k jiným stříbro obsahujícím materiálům, malý sklon ke svařování stykače pro nízké napětí stejnosměrného a střídavého proudu, motorové spínače, motorové ochranné spínače. Nízkonapěťové výkonové spínače, spínače s vysokými špičkovými proudy při spínání
Ag-C stříbro-grafit dobré kluzné vlastnosti, vysoká elektrická vodivost, otěr elektricky vodivý, nejnižší sklon k zavaření ze všech uvedených materiálů, špatné vlastnosti putování světelného oblouku, vytlačované profily se dodávají s3% a 5% grafitu, jednotlivé výlisky do 15% grafitu samomazné kluzné kontakty, ochranné spínače vedení, ochranné spínače přístrojů, relátka např. pro drážní signalizaci, která se nesmí za žádných okolností zavařit. Nízkonapěťové výkonové spínače

Nesymetrické dvojice materiálů (Ag-C proti Co) pomáhají šetřit drahé kovy nebo (AG-C proti Ag-W) vedou ke kombinaci kladných vlastností kontaktu.

Wolfram-stříbro, stříbro-nikl

Stříbro-nikl kombinovaný materiál Stříbro-nikl kombinovaný materiál normální - jemná - ultrajemná Stříbro-nikl kombinovaný materiál Stříbro-nikl kombinovaný materiál

Stříbro – kontaktní materiál s vysokou elektrickou a tepelnou vodivostí, jakož i dobrou odolností proti korozi. Negativními vlastnostmi jsou sklon k zavařování a k putování materiálu, omezená odolnost proti otěru a odhořívání.

Wolfram se svou vysokou tvrdostí a dobrou odolností ve světelném oblouku snižuje velmi silně U WAg-kontaktních materiálů odhořívání a otěr. Zůstává ovšem zachován sklon stříbra k zavařování a lepení. U Ag-Ni je nízký sklon k zavařování, příp. lepení, sklon k putování je malý.

Naše obrázky ukazují W-Ag spínací prvky a AG-Ni obložení kontaktů.

Důležité fyzikální vlastnosti našich kontaktních materiálů:1)

RENET kombinovaný materiál složení vah.% hustota g/cm³ tvrdost2) HV elektrická vodivost m/Ωmm² elektrická vodivost %IACS
K40C 60%W/40%Cu 12,7 150 31,0 53
K30C 70%W/30%Cu 13,8 175 24,6 42
K2SC 75%W/25%Cu 14,5 200 21,8 38
K25E 75%W/25%Cu 14,5 210 22,7 39
K25F 80%W/20%CU 15,2 245 20,7 36
K20E 80%W/20%Cu 15,2 220 21,3 37
K20N 80%W/20%Cu 15,2 200 20,9 36
K15E 85%W/15%Cu 15,9 240 19,4 33
RCu20 80%W/20%Cu 15,3 210 18,5 32
RCu20a 80%W/20%Cu 15,5 200 19,0 33
K20CD 80%W/20%Cu 15,3 210 16,4 28
RCu12 88%W/12%Cu 16,2 220 15,4 27
RCu12a 88%W/12%Cu 16,2 225 16,3 28
S50 50%W/50%Ag 13,1 110 35,9 62
S40 60%W/40%Ag 14,0 130 30,0 52
S35 65%W/35%Ag 14,6 140 29,5 51
S25 75%W/25%Ag 15,4 190 27,1 47
S20 80%W/20%Ag 16,1 210 24,9 43
MS40 60%Mo/40%Ag 10,1 180 20,1 35
MS30 70%Mo/30%Ag 10,1 205 19,1 33
CS60F 40%WC/60%Ag 11,9 140 31,1 54
CS60 40%WC/60%Ag 11,9 120 29,3 51
CS40 60%WC/40%Ag 12,8 250 20,1 35
CS20 80%WC/20%Ag 13,8 580 8,9 15
WCS45 50%W/5%WC/45%Ag 13,7 135 33,4 58
SN40 60%Ag/40%Ni 9,7 110 35,0 60
SN30 70%Ag/30%Ni 9,8 105 38.0 66
SN20 80%Ag/20%Ni 9,9 90 43,0 74
SN15 85%Ag/15%Ni 10,0 80 46,4 80
SG15 85%Ag/15%C 5,5 21 21,4 37
SG10 90%Ag/10%C 6,6 45 34,5 59
SG33) 97%Ag/3%C 8,8 50 47,8 82

 

Čisté kovy bod tání °C hustota g/cm³ tvrdost2) HV elektrická vodivost m/Ωmm² elektrická vodivost %IACS
wolfram 3410 19,32 320-470 18,0 31
molybden 2610 10,21 150-260 19,4 33
chrom 1875 7,2 70-120 6,7 12
měď 1083 8,96 50-100 59,9 >100
nikl 1453 8,90 90-180 14,6 25
stříbro 961 10,49 30-80 63,0 108
zlato 1063 19,32 25-60 45,7 78

1) uvedené hodnoty jsou směrné hodnoty, nenahrazují naši materiálovou specifikaci. Uvedená složení a materiálové kombinace ukazují přehled z našeho výrobního programu.

2) pro stříbro-nikl a stříbro-grafit závisí tvrdost silně na výrobním procesu a na procesu dalšího zpracování.

3) vytlačované profily lze obdržet s 1 % až 5 % C.

Wolframkarbid-stříbro, stříbro-grafit

Stříbro-grafit kombinovaný materiál Stříbro-grafit kombinovaný materiál stříbro-grafit kombinovaný materiál (250X) jednotlivý výlisek / vytlačený profil Stříbro-grafit kombinovaný materiál

Jestli u wolfram-stříbro kombinovaných materiálů stojí v popředí přání po vysoké odolnosti proti odhořívání, dává se u některých konstrukcí spínačů přednost kombinovaným materiálům stříbra s obsahem wolframkarbidu pro jejich malý sklon ke svařování. Navíc se může použitím wolframkarbidu podstatně snížit na spínací ploše tvorba oxidačních produktů wolframu, které nejsou vodivé.

Největší jistotu proti zavaření vykazuje kombinovaný materiál stříbro-grafit. Ovšem odolnost proti odhořívání a vlastnosti světelného oblouku jsou méně výhodné. Stříbro-grafit se nedá ani letovat, ani svařovat. Vypalováním grafitu se vytvoří vrstva stříbra, která se dá letovat. Kombinovaný materiál pro obložení kontaktů se do 5% grafitu vyrábí vytlačováním profilů, vyšší obsahy grafitu se vyrábí jednotlivým lisováním. Naše obrázky ukazují: kontaktní kusy z wolframkarbid-stříbra, wolfram-wolframkarbid-stříbra a stříbro-grafitu.

Kontaktní materiály pro vakuové spínače

Provádění spínacích dějů ve vakuu přináší různé výhody. Avšak ještě více než u spínacích zařízení jiného druhu, způsobují fyzikální skutečnosti spínacích dějů ve vakuu vzrůst významu kontaktních systémů. Nejlépe splňují kombinované kovy – kovy, které v sobě nejsou rozpustné – různorodé požadavky na kontaktní materiál. Používají se výhradně kovy nejvyšší čistoty, velmi chudé na plyny.

Výroba těchto kontaktních kusů předpokládá speciální výrobní techniku. Pro sintrovací metodu, vyžadovanou touto technikou jsou nutná moderní vakuová zařízení. Požadovaná geometrie kontaktů se zajišťuje s ohledem na vysoké požadavky na čistotu kontaktních materiálů na programovatelných obráběcích strojích.

Z velkého počtu studovaných kovových kombinací získaly v Evropě největší význam chrom-měď, wolfram-měď-antimon, wolfram-wolfram- karbid-stříbro. Z následujících tabulek lze vyčíst nejdůležitější materiálové charakteristiky.

Náš výrobní program obsahuje materiály, které se vyrábí tavnou metalurgií nebo sintrovací technikou.

Fyzikální vlastnosti našich Vacusint – kontaktních materiálů4)

Vacusint kontaktní materiál složení vah.% hustota g/cm³ tvrdost HV 10 elektrická vodivost m/Ωmm² elektrická vodivost %IACS
C K 75 25%Cr/75% Cu 8,3 100 28,0 48
C K 50 50%Cr/50%Cu 7,9 95 18,5 32
KA 1 67%Cr/32%Cu/1 %Sb 13,8 210 13,5 23
K 30 70%W/30%Cu 14,0 200 30,0 52
WCS 30 60%W/10%WC/30%Ag 14,8 235 22,5 39

Chemické vlastnosti našich Vacusint-kontaktních materiálů4)

Vacusint kontaktní materiál složení vah.% obsah plynů ppm nečistoty ppm alkalické kovy a zeminy
O2 N2 H2 Al C Fe P S
C K 75 25%Cr/75%Cu 200 15 1 30 180 380 20 50 <180
C K 50 50%Cr/50%Cu 200 15 1 50 150 750 30 45 <130
KA 1 67%W/32%Cu/1 %Sb 40 5 1 10 70 15 15 15 <130
K 30 70%W/30%Cu 40 5 1 10 40 15 15 15 <100
WCS 30 60%W/10%WC/30%Ag 150 10 1 10 15 20 20 <100

4) uvedené hodnoty jsou směrné hodnoty, nenahrazují naši materiálovou specifikaci. Uvedená složení a materiálové kombinace ukazují přehled z našeho výrobního programu.

Těžké kovy

Těžký kov

Snímek lomové struktury duktilního těžkého kovu na rastrovacím elektronovém mikroskopu Struktura těžkého kovu, zakulacená zrna jsou wolfram, světlé plochy vazební fáze (100x) Snímek lomové struktury křehkého těžkého kovu na rastrovacím elektronovém mikroskopu Zvětšenina krystalické struktury slitin těžkých kovů

Těžké kovy jsou obvykle tříkomponentové kombinované materiály z wolframu jako hlavní komponenty s železo- niklem nebo nikl-mědí jako vazební fází. Standardní produkty obsahují mezi 90 % a 95 % wolframu. Při stoupajícím obsahu wolframu se dosahují hustoty, které se blíží hustotě čistého wolframu.

Slitiny těžkých kovů se dají na rozdíl od wolframu, který platí jako těžko mechanicky opracovatelný, dobře třískově obrábět, jakož i do určité míry tvarovat za studena. Možnosti volby vhodných spojovacích metod je velká. Při přiletování kovových dílů nedojde k nárůstu zrn. Třecí sváry těžkého kovu s ocelí se dají zhotovit bezvadně. Rovněž spoje smrštěním nebo šroubovací spoje jsou dobře možné.

Materiálové hodnoty našich METUR-těžkých kovů5)

složení váh. % hustota tvrdost pevnost v tahu tažnost modul elast. magnetické chování
W zbytek g/cm³ HV 10 N/mm² % N/mm²
METUR 91 E 91 Ni, Fe 17,0 300 850 15 320000 ferromagnetické
METUR93E 93 Ni,Fe 17,5 320 800 10 330.000 ferromagnetické
METUR 93 K 93 Ni, Cu 17,5 305 paramagnetické
METUR95E 95 Ni,Fe 18,0 330 830 8 350.000 ferromagnetické
METUR 95 K 95 Ni, Cu 18,0 310 paramagnetické

5) uvedené hodnoty jsou směrné hodnoty, nenahrazují naši materiálovou specifikaci. Uvedená složení a materiálové kombinace ukazují přehled z našeho výrobního programu.

Specifické materiálové hodnoty těchto materiálů jako pevnost v ohybu, vysoká hustota, dobré vlastnosti tlumení kmitů, odolnost tepelná, velká adsorpční schopnost pro radioaktivní záření umožňují bezpočet oblastí použití.

V podstatě se těžké kovy používají podle uvedených charakteristik v následujících oblastech:

 • Při opracování kovů se využívá tlumicí vlastnosti pro kmity a vysoký modul elasticity pro:
  • vrtné tyče
  • dlouhé otáčivé držáky dlát
  • kluzné trny
  • stopky vpichovaných ocelí a otáčivých nářadí
 • Pro svoji vysokou hustotu se nasazují všude tam, kde se požadují vysoké hmotnosti v malém prostoru, jak ve statické tak i v dynamické oblasti. Sem patří:
  • navigační systémy, které pracují setrvačníkovým principem
  • setrvačníky
  • rotační stavební díly v regulátorech otáček
  • vyrovnávací závaží
  • stabilizující prvky ve stavbě motorů a letadel
 • Vysoká schopnost absorpce pro radioaktivní záření činí tento materiál vhodným pro:
  • ochranu před zářením v rentgenové technice
  • stínící prvky v reaktorové technice
  • zásobníky těsné proti záření

Elektrody

Elektrody pro jiskrově-erozivní opracování kovů

Tvarově přesné erodování pomocí RENET erodovacích materiálůTvarově přesné erodování pomocí RENET erodovacích materiálů

Výkonnost při jiskrově-erozivním opracování kovů závisí v rozhodující míře na kvalitě použitých elektrod. Je snaha držet opotřebení elektrod (katody) ve srovnání s opracovaným výrobkem (anoda) co nejníže. Tak se dá dosáhnout použitím erodovacích materiálů, odolných proti odhořívání, přednostně kvality RENET K 20 E a RENET K 25 E vysoký výkon při odjiskření s minimálním opotřebením. Tyto wolfram-měděné kvality jsou jemnozrnné, velmi tvarově stabilní a vyznačují se dobrou opracovatelností, čímž se podstatně zlepšuje hospodárnost erodovacího procesu.

Přednostní použití RENET K 20 E a RENET K 25 E: opracování razicích a rycích matric, nářadí pro tažení, vytlačování, tvarové lisování, lisování prášků, tlakové lití a formy pro vstřikování plastických hmot, jakož i k opravě a změně kalených nářadí.

Elektrody pro svařování pod ochranným plynem

RENNER-elektrody pro WIG-svařování (pod ochranným plynem)RENNER-elektrody pro WIG-svařování (pod ochranným plynem)

RENNER-elektrody pro WIG-svařování (pod ochranným plynem), svařování a řezání plazmou na základě wolframu splňují příp. překonávají příslušné průmyslové normy pro svařování a řezání světelným obloukem, např. DIN 32 528, AWS A 5.12-80 (USA), JIS Z 3233 – 1976 (Jap.).

Elektrody z čistého wolframu se neodtaví, jejich proudová zatížitelnost je však nižší než u toriovaných elektrod. Stoupajícím podílem kysličníku (kysličník toričitý, kysličník lantanitý) se usnadňuje výstup elektronů ze základního bodu světelného oblouku. Zapalovací vlastnosti, stabilita světelného oblouku a životnost se tím zlepší. Optimální podmínky svařování jsou zajištěny.

RENNER wolfram-lantaniové elektrody WL 10 se používají čím dál tím více, aby se uživatelé vyhnuli slabé radioaktivitě toriovaných elektrod. Jsou úplně prosty záření, splňují zvýšené požadavky na životní prostředí a poskytují plnohodnotnou náhradu za toriované elektrody WT 10, 20, 30.

Materiály pro WIG- a Plazma- svařovací elektrody6)

Označení materiálu složení váh. % (nečistoty vždy < 0,05 % váh.) barevné označení použití
W >99,95% zelená svařování hliníku nebo hořčíku střídavým proudem
WT 10 W s l% Th02 žlutá
WT 20 W s 2% Th02 červená svařování stejnosměrným proudem, zlepšené zapalovací vlastnosti, stabilita světelného oblouku a životnosti
WT 30 W s 3% ThO2 fialová plně mechanizované svařování, velmi vysoká ochota zapalovací
WT 40 W s 4 % Th02 oranžová
WL 10 W s l % La203 černá náhradní materiál za toriované elektrody bez radioaktivity se stejnými svařovacími vlastnostmi jako WT-elektrody
WZ 8 W s 0,8 % Zr02 bílá pro speciální použití (stavba reaktorů), malé znečištění wolframem a kysličníku ve svařovaném výrobku

6) uvedené hodnoty jsou směrné hodnoty, nenahrazují naši materiálovou specifikaci

Odporové svařování

Extrémní požadavky na materiál elektrod při odporovém svařování, jako vysoká tvrdost, dobrá elektrická vodivost jakož i tepelná vodivost, vysoká teplota měknutí a dobrá trvanlivost se dají často splnit pouze oběma vzdorovitými kovy wolframem a molybdenem příp. kombinovaným materiálem wolfram-měď.

Nevýhoda obvyklých slitin mědi leží v nízké teplotě měknutí max. asi 500 °C. Speciálně vyvinuté kvality RENET wolfram-mědi s 20 – 25 % váh. mědi dosahují naproti tornu přes 1000 °C. Wolfram-měď je materiál pro elektrody, které jsou vystaveny vysokým tlakům a vysokému tepelnému zatížení. Mají-li se svařovat kovy s vysokou vodivostí, je třeba zvolit wolfram příp. molybden jako elektrodový materiál. Nejvyšší tvrdost a odolnost proti svařovacímu tlaku vykazuje wolfram. Mechanické opracování je však obtížné. Lépe opracovatelný je molybden, odolnost proti teplotě a tvrdost za tepla jsou dostatečně vysoké. Výběr důležitých použití ukazuje následující tabulka:

Označení mat. bodové svařování vypouklé sváry svařování natupo ostatní
RENET K 20 E RENET K 25 E elektrody pro vysoké tlaky a tepelná zatížení vložky pro svařování nelegovaných ocelí vložky pro svařování nelegovaných ocelí při vysokém zatížení vložky pro nýtování nebo pěchování za tepla
Wolfram vložky pro svařování materiálů s vysokou vodivostí elektrody pro svařování mříží z materiálů o vysoké vodivosti vložky při odporovém letování natvrdo
Molybden vložky ve vypouklém nářadí menší svařovací kleštiny nebo vložky vložky pro nýtování nebo pěchování za tepla