Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektů údajů

S ohledem na zákon o ochraně osobních údajů a na čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (GDPR) společnost SOLID Brno s.r.o. jako správce údajů poskytuje Vám jako subjektu údajů informace o jejich zpracování a poučení o Vašich právech.

Správcem osobních údajů je společnost SOLID Brno s.r.o., se sídlem Košuličova 708/30, 619 00 Brno, emailová adresa solid@solidbrno.cz.

Za jakým účelem zpracováváme Vaše osobní údaje?

Prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách máte možnost nás kontaktovat. Vaše osobní údaje v rozsahu, pouze za účelem a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

Účel Rozsah zpracovávaných informací Právní titul
Kontaktování zájemce Jméno, příjmení, emailový kontakt, telefonní kontakt Oprávněný zájem kontaktovat zájemce na základě jeho zájmu

Uvedení těchto osobních údajů z Vaší strany je zcela dobrovolné, nicméně bez jejich uvedení nejsme schopni Vás kontaktovat.

Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytně nutnou dobu, kterou potřebujeme ke splnění účelu, za kterým byly Vaše osobní údaje shromážděny. Vaše osobní údaje budou zpracovány po dobu pěti let od Vaší registrace, případně od Vašeho posledního přihlášení, pokud bychom k jejich zpracování neměli jiný právní titul.

Komu Vaše osobní údaje předáváme?

Všechny poskytované služby nejsme schopni zajistit vlastními silami. Proto zde uvádíme kategorie možných příjemců s odůvodněním, proč by mohlo k předání Vašich osobních údajů dojít:

Příjemce Důvod zpřístupnění
Osoby zajišťující chod webu a našeho software (počítačových systémů) V současné době využíváme poskytovatele softwarového řešení, který v pozici zpracovatele servisují naše internetové stránky a chod počítačových systémů.
Osoba zajišťující rozesílání emailů Může dojít k tomu, že rozesíláním emailů pověříme třetí osobu, které za tímto účelem poskytneme Vaši emailovou adresu.

Rádi bychom Vás informovali, že vždy vyhovíme Vašemu právu získat informace o tom, komu, kdy a za jakým účelem byly Vaše osobní údaje předány.

Poučení o právech subjektu údajů.

Aktualizováno dne: 20. 12. 2020